fbpx

Reklama

Mesto Bytča môžete jednoducho kontaktovať pomocou uvedených kontaktov.

MsU Bytča - zdroj: google.sk

Hovorca mesta

Kontakt: Zdenka Svrčková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
t.č.: 041/ 553 24 86

Ako získať informácie

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Bytča k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať. Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Mesto Bytča opakované použitie informácií neumožnuje.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať :

1. písomnou formou
- na adresu: Mestský úrad Bytča, Námestie Slovenskej repububliky 1/1
- v podateľni Mestského úradu Bytča
- na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne na e-mail príslušných zamestnancov

2. osobne - podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Mestského úradu Bytča v stránkové dni
Pondelok: 08:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 h.
Utorok: 08:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 h.
Streda: 08:00 - 11:00, 11:30 - 16:00 h.
Piatok: 08:00 - 11:00, 11:30 - 15:00 h.

3. telefonicky - podľa kontaktov

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu Bytča, Námestie Slovenskej republiky 1/1, prípadne na internetovej stránke mesta: www.bytca.sk

Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme - odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Proti rozhodnutiu Mestského úradu Bytča o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie nie je možné podať e-mailom, okrem prípadov, že žiadateľ disponuje zaručeným elektronickým podpisom. O odvolaní rozhoduje primátor mesta.

 

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.