Reklama

Tak takto teda nie!Novela zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch zaviazala mestá a obce zhromažďovať oddelene jednotlivé zložky komunálneho odpadu okrem iného aj biologicky rozložiteľný odpad „BRO". Mesto Bytča sa zapojilo do projektu „Zvýšenie separácie odpadu v meste Bytča a okolitých obciach zameraných na zber BRO", ktorý je financovaný z prostriedkov EU. Dňa 16.5.2014 začali Technické služby mesta Bytča rozvážať a rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery na cintorínoch, ihriskách, v záhradkárskych osadách, ako aj v iných častiach mesta. Tieto kontajnery sú viditeľne označené nálepkami „Investícia do Vašej budúcnosti" a slúžia výhradne na zber BRO (biologicky rozložiteľný odpad – konáre, lístie, kuchynský odpad, zvyšky ovocia a zeleniny).

Mesto Bytča spustilo zber BROMestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní schválilo všeobecné záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľeného odpadu (BRO). Obyvatelia Bytče a okolitých obcí budú už od tohoto mesiaca triediť aj biologicky rozložiteľný odpad. Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, kuchynský a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky tak budú obyvatelia, ale aj podnikatelia povinne ukladať v špeciálnych kontajneroch. Tie budú viditeľne označené nálepkami - Investícia do Vašej budúcnosti, „Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných na zber BRO".

Navšteva zástupcov Opočna v meste BytčaV dňoch 3.-5. apríla 2014 navštívila Bytču delegácia z družobného poľského mesta Opoczno (slov. Opočno), ktorú tvorili: Jan Wieruszewski - primátor mesta a obce Opoczno, Jarosław Wiktorowicz - zástupca primátora, Andrzej Kacprzak - zástupca predsedu Mestsko-obecného zastupiteľstva v Opočne, Jarosław Jurowski - poslanec miestneho zastupiteľstva a Waldemar Kaleta - zástupca OSP Opoczno (DHZ).
Vzácnu návštevu, ktorá pricestovala do Bytče vo štvrtok popoludní, na pôde Mestského úradu v Bytči privítal Miroslav Minárčik, primátor mesta. Po srdečnom privítaní zástupcovia obidvoch samospráv zasadli Sobášnej sieni MsÚ v Bytči, kde sa venovali rozhovorom a výmene názorov a skúseností, týkajúcich sa samosprávnej činnosti, v ktorej pokračovali aj neskôr pri spoločnej večeri.

Začala prestavba mosta cez PetrovičkuPoslanci Mestského zastupiteľstva schválili na svojom poslednom riadnom zasadaní opravu mosta nad riekou Petrovička smerom na tzv. kaplnku. Opravu realizujú Technické služby mesta Bytča a predpokladaný čas ukončenia prác je približne o dva týždne. Náklady spojené s opravou mosta budú financované z rezervného fondu mesta a oprava by nemala prekročiť sumu 9.500 eur.

Poslanec Bologa sa vzdal svojho mandátuPoslanca Ing. Petra Bologu vymenil v poslaneckej lavici p. Milan Behrík. Bologovi zanikol mandát na základe zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin – prečin. Bologa sa 20.3.2014 písomne vzdal svojho poslaneckého mandátu, členstva v mestskej rade a vo finančnej komisií. Nakoľko bol právoplatne odsúdený rozsudkom Okresného súdu Žilina sp. zn.: 28T/200/2013 zo dňa 27. 2. 2014, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste pre úmyselný trestný čin – prečin podľa § 370 Trestného zákona. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 2. 2014.

Budú Bytčania platiť za odpad obciam?Mesto Bytča plánuje umiestniť nádoby na separovaný odpad v obciach v okrese zadarmo, bezplatne ich plánuje aj vyvážať a odpad likvidovať. Takýto návrh nových zmlúv predložil primátor Miroslav Minárčik na komisiách poslancom zastupiteľstva. Zmluvy už niekoľkokrát prerábali. Keďže obce odmietli za odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, konáre...) platiť, teraz sa vrátili k pôvodnej verzii. Majú to mať bezplatne.

Pozor na dane!Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, u p o z o r ň u j e občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2014. Podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak v roku 2013 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu, byt) kúpou, darovaním, dedením .

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.