Reklama

Mestské zastupiteľstvo Bytča - ilustračné foto

Poslanci na poslednom Mestskom zastupiteľstve schválili niekoľko pre chod mesta dôležitých Všeobecne záväzných nariadení. Schválený bol medzi inými uzneseniami aj Štatút Mesta Bytča, či VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkárňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča a aj VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča .

Ako prvý schválili poslanci novelizovaný Štatút Mesta Bytča. Ten presne ako sa má správať mesto pri výkone samosprávy, čo majú vo svojej pôsobnosti poslanci Mestského zastupiteľstva, či primátora mesta, ale aj postavenie práva a povinnosti obyvateľov Mesta Bytča.

Predajný čas po novom

Veľkú zmenu prináša novoprijaté VZN o o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkárňach a času prevádzky služieb na území mesta Bytča. Pred schválením VZN určovala čas predaja po 22:00 v jednotlivých prevádzkach na svojom zasadaní Mestská rada, prípadne Mestské zastupiteľstvo. Prijatím nariadenia sa však prax schvaľovania predajného času výrazne mení. Nariadenie presne definuje typy prevádzok a ich predajný čas tak , aby boli vyvážene požiadavky podnikateľských subjektov a občanov mesta. Hlavne v oblasti doržiavania nočného kľudu medzi 22:00 - 06:00 hod. a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta. Po novom tak napríklad prevádzku poskytujúce prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov môžu zostať otvorené počas celého týždňa len do 24:00 hod.

Rovnako VZN upravuje aj otváracie hodiny letných terás a letných posedení. Letné terasy so samostatným výčapom budú môcť ostať otvorené až do 23:00 hod., letné posedenia – napríklad pred kaviarňami budú môcť byť otvorené len do 22:00 hod. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto nariadenia bude vykonávať Mestská polícia Bytča a za porušenie nariadenia môže uložiť pokutu od 33€ až do 250€.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Ďalšou veľmi dôležitou normou je prijatie Všeobecna záväzného nariadenia o Zásadach hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. To veľmi podrobne popisuje, akým spôsobom sa postupuje pri správe metského majetku. Okrem iného určuje výšky prenájmov mestského majetku pre jednotlivé subjekty, či spôsob schvaľovania predmetného prenájmu. Prijatá norma zákazuje prenajímania reklamných plôch a umiestnenia reklamných zariadení iných subjektov na objektoch mesta. Rovnako sú v nej popísané kompetencie Metského zastupiteľstva, či primátora mesta a úkony hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce schváleniu orgánov mesta, napríklad pri zriadzovaní vecných bremien.

Sociálne služby a určenie výšky ich platieb

Mestské zastupiteľstvo rovnako schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka. VZN upravuje navýšenie cien za poskytované služby.

Všetky znenia Všeobecne záväzných nariadení si môžete prečítať na stránke mesta: www.bytca.sk

You have no rights to post comments

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.